Šifra: 2306
Naziv Predmeta: Slobodni radikali, lipidna peroksidacija i kontrola rasta stanica
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija
Nositelj predmeta:

naslovna doc. dr.sc. Morana Jaganjac, zn. savjetnica

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković

Suradnici – izvoditelji:

naslovna doc.dr.sc. Lidija Milković, zn. suradnica

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti ulogu slobodnih radikala i produkata lipidne peroksidacije u kontroli rasta normalnih i malignih stanica.

Sadržaj predmeta:

Patofiziologija oksidacijskog stresa – genotoksičnost
Lipidna peroksidacija i bioaktivni reaktivni aldehidi kao drugi glasnici slobodnih radikala
Stvaranje DNA adukata s produktima lipidne peroksidacije
Inicijacija lipidne peroksidacije pomoću elektromagnetskog zračenja i fotodinamičkog stresa
Metodologija lipidne peroksidacije – direktne i indirektne metode za određivanje lipidnih hidroperoksida i reaktivnih aldehida
Oksidacija proteina, proteosomi i adukti 4-hidroksinonenala i proteina – biokemijske i medicinske posljedice
4-hidroksinonenal (HNE) – signalni putevi i eliminacija
Metabolizam HNE u subcelularnim frakcijama, stanicama, organima i ljudskom tijelu
Molekularne osnove maligne transformacije, uloga (proto)onkogena, supresorskih gena i regulacijskih citokina – sličnosti i razlike u prijenosu signala između normalne i maligne stanice
Modulacija rasta produktima lipidne peroksidacije sa posebnim naglaskom na hne
Medijatori oksidacijskog stresa u nekrozi i apoptozi, stanična prilagodba na oksidacijski stres
Kvasci kao model za kontrolu rasta stanica pod oksidacijskim stresom

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati ulogu slobodnih radikala i produkata lipidne peroksidacije u kontroli rasta normalnih i malignih stanica.
2. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu koja se bavi izučavanjem oksidacijskog stresa.
3. Predložiti nove hipoteze o ovisnosti slobodnih radikala i produkata lipidne peroksidacije u kontroli rasta normalnih i malignih stanica.
4. Predložiti metodologiju za ispitivanje novih hipoteza i istaknuti značaj takvog istraživanja.

ECTS bodovi 6
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 20
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

redovito pohađanje nastave uz mogući opravdani izostanak do 2 sata nastave

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit
Obvezna literatura:

Eckl, P.M., Ortner, A. and Esterbauer, H. (1993) GENOTOXIC PROPERTIES OF 4-HYDROXYALKENALS AND ANALOGOUS ALDEHYDES. Mutation Res. 290, 183-192.
Chung et al., LIPID PEROXIDATION AS A POTENTIAL SOURCE FOR THE FORMATION OF EXOCYCLIC DNA ADDUCTS, Carcinogenesis, 1996, 17, 2105-2111
Žarković N. Žarković K. Schaur RJ. Štolc S. Schlag G. Redl H. Waeg G. Lončarić I. Jurić G. Hlavka V. 4-HYDROXYNONENAL AS A SECOND MESSENGER OF FREE RADICALS AND GROWTH MODIFYING FACTOR. Life Sci, 1999;65: 1901-1904
Aust S.D. LIPID PEROXIDATION. In: (Greenwald R.A. ed) Handbook of Methods for Oxygen Radical Research. CRC Press, Boca Raton, FL , 1985; pp. 203-207.

Dopunska (preporučena) literatura:

Girotti A.W. PHOTOSENSITIZED OXIDATION OF MEMBRANE LIPIDS: REACTION PATHWAYS, CYTOTOXIC EFFECTS, AND CYTOPROTECTIVE MECHANISMS. J. Photochem. Photobiol. B: Biology, 63 (2001) 103-113.
Wonisch W., Kohlwein S.D., Schaur J., Tatzber F., Guttenberger H., Zarkovic N., Winkler R., Esterbauer H. TREATMENT OF THE BUDDING YEAST SACCHAROMYCES CEREVISIAE WITH THE LIPID PEROXIDATION PRODUCT 4-HNE PROVOKES A TEMPORARY CELL CYCLE ARREST IN G1 PHASE. Free Radic Biol Med 1998; 25:682-687
Biasi F., Tessitore L., Zanetti D., Citrin J.C., Zingaro B., Chiarpotto E., Žarković N., Serviddio G., Poli G. ASSOCIATED CHANGES OF LIPID PEROXIDATION AND TGF1 LEVELS IN HUMAN CANCER DURING TUMOR PROGRESSION. Gut, 50: 361-367, 2002

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Za pojedina predavanja – tematske cjeline – provjera razumijevanja dobivenih informacija, načina prezentacije, itd.
Rasprave sa studentima i kolegama – anketa po završetku kolegija.
Praćenje napredovanja svakoga studenta.
Evaluacija uspješnosti od strane voditeljstva studija i zajedničkog stručnog povjerenstva ustanova nositelja studija. Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku”.