Šifra: 1115
Naziv Predmeta: Osnovne metode u molekularnoj biologiji i medicini
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: izborni kolegij (metodološki)
Nositelj predmeta:

naslovna izv.prof.dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, zn. savjetnica
naslovna izv. prof.dr. sc. Neda Slade, zn. savjetnica

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković

Suradnici – izvoditelji:

naslovna doc.dr.sc. Dragomira Majhen, viša zn. suradnica
naslovna doc.dr.sc. Anđela Horvat, zn. suradnica
naslovna doc.dr.sc. Ignacija Vlašić, zn. suradnica

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: I. semestar
Cilj predmeta:

Usvojiti teoretska i praktična znanja o osnovnim metodama rada u biologiji i medicini.

Sadržaj predmeta:

Predmet je skup predavanja i vježbi kojima su obuhvaćene najvažnije metode u eksperimentalnom radu u biologiji i medicini. Većina metoda uključuje i vježbe koje se izvode u laboratoriju. Svaki predavač u okviru predmeta počinje sa teoretskim uvodom, kako bi studenti mogli dalje pratiti praktični rad. Predviđa se kontinuirano obogaćivanje sadržaja predmeta modernim metodama. Na seminarima se zajednički obrađuju članci samih predavača s ciljem da se objasni zašto se i za koju svrhu određena metoda upotrebljava.
Predmet uključuje praktičan rad, međutim neke metode zbog dužine trajanja i/ili cijene, obrađuju se samo pokazno. Predviđa se kontinuirano obogaćivanje sadržaja predmeta modernim metodama. Na seminarima se zajednički obrađuju članci samih predavača s ciljem da se objasni zašto se i za koju svrhu određena metoda upotrebljava.
Predmet obuhvaća sljedeće metode: izolacija DNA i RNA, elektroforeza u agaroznom gelu, lančana reakcija polimerazom (PCR), reverzna transkripcija (RT), natrij dodecil sulfat elektroforeza (SDS-PAGE), Western blot, analiza produkata reakcije PCR cijepanjem uz pomoć restrikcijskih enzima (RFLP), imunocitokemija, kulture stanica, transfekcija, određivanje apoptoze (fluorescencijom, izolacijom DNA fragmenata), kloniranje u plazmidni vektor, Southern i dot blot hibridizacija, real time PCR, određivanje primarnog slijeda nukleotida-sekvenciranje, heteroduplex analiza, analiza gubitka heterozigotičnosti, analiza jednolančanih oblika DNA, biblioteke gena, konfokalna laserska pretražna mikroskopija, elektronska mikroskopija, Ames test, gel elektroforeza u promjenjivom električnom polju (PFGE), biokemijske metode pročišćavanja proteina, DNA microarray.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti principe osnovnih metoda molekularne biologije.
2. Kritički prosuditi relevantnost korištenih materijala i metoda u člancima iz područja molekularne biologije s obzirom na postavljen istraživački zadatak/cilj.
3. Samostalno planirati i napisati poglavlje Materijali i metode u znanstvenom članku i doktorskoj disertaciji.

ECTS bodovi 8
Predavanja 15
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 20
Ukupno 40
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovito pohađanje predavanja i aktivno sudjelovanje na seminarima i vježbama.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)

U početku će se vježbe izvoditi u laboratorijima predavača, ali s vremenom se nadamo da će Institut Ruđer Bošković osigurati jedan manji laboratorij namijenjen upravo toj svrsi. Ovaj predmet temelji se na trogodišnjem iskustvu obrazovnog projekta "METODOLOŠKI TEČAJEVI U BIOLOGIJI I MEDICINI" koji se organiziraju u sklopu Instituta Ruđer Bošković www.metode.avalon.hr

Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Esej/Seminar, Praktičan rad
Obvezna literatura:

Metode u molekularnoj biologiji, Ambriović Ristov A., Brozović A., Bruvo Mađarić B., Ćetković H., Herak Bosnar M., Hranilović D., Katušić Hećimović S., Meštrović Radan N., Mihaljević S., Slade N.,Vujaklija D. (urednice). Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2007.

Dopunska (preporučena) literatura:

Odabir najnovijih članaka iz literature; mijenja se svake godine.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku, a voditelji će putem ankete od polaznika dobiti informacije o primjerenosti programa i uspješnosti od strane voditeljstva.