Šifra: 2606
Naziv Predmeta: Tumor supresorski GEN P53 i njegovi srodnici
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biomedicina
Nositelj predmeta:

naslovna izv. prof.dr. sc. Neda Slade, zn. savjetnica
naslovna izv. prof.dr. sc. Marijeta Kralj, zn. savjetnica-trajni izbor

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu medicinu

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti osnovu o tumor supresorskim genima i njihovo značenje u onkologiji s naglaskom na obitelji gena p53/p63/p73. Spoznati mogućnost korištenja tumor supresorskih gena u genskom liječenju tumora.

Sadržaj predmeta:

Tumor supersorski geni i njihov značaj u onkologiji. Ključna uloga gena p53 u sprečavanju zloćudne transformacije. Obitelj p53/p63/p73 – strukturne i funkcionalne sličnosti i razlike. p53/p63/p73 kao transkripcijski faktori. Uloga u kontroli staničnog ciklusa i staničnom odgovoru na oštećenja DNA. Inaktivacija gena p53 kao jedinstven genetički događaj u nastanku raka. Analiza mutacija gena p53 u humanim tumorima. Regulacija gena p53/p63/p73u tumorima i apoptozi. Uloga p63/p73 u razvoju. p63 and p73 razvijaju svoj vlastiti identitet. Gen p53 i terapija tumora. Gensko liječenje tumora tumor supresorskim genima. Kombinirano liječenje kemoterapeuticima i genom p53.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti važnost p53 u kontroli i regulaciji normalnog funkcioniranja stanice.
2. Obrazložiti složenosti genske strukture članova obitelji p53 i različite uloge izoformih proteina.
3. Preispitati kliničku važnost ekspresije pojedinih izoformi p53/p63/p73.
4. Predložiti mogućnosti korištenja dosadašnjih rezultata istraživanja u prognostici, dijagnostici i terapiji tumora.

ECTS bodovi 2
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 10
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

redovito pohađanje nastave, seminarski rad

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Esej/Seminar
Obvezna literatura:

Joruiz SM, Bourdon J-C. p53 Isoforms: Key regulators of the Cell Fate Decision. Cold Spring Harbor Perspect Med, 2016, a026039
Candi E, Agostini M, Melino G, Bernassola F. How the TP53 Family proteins TP63 and TP73 contribute to tumorigenesis: regulators and effectors. Hum Mutat 2014, 35:702-714
Moll U.M., Slade N. (2004) p63 and p73: Roles in Development and Tumor Formation. Mol Cancer Res 2: 371-386.
Zorić, A., Horvat, A., Slade, N. Obitelj gena p53 – uloga u razvoju organizma i tumorigenezi. Medicina Fluminensis 2010 46: 135-143.
http://p53.iarc.fr
Wang Z., Sun Y. Targeting p53 for Novel Anticancer Therapy. Translational Oncology (2010) 3:1-12.
Lane D. P., Cheok C. F., Lain S.. p53-based Cancer Therapy. Cold Spring Harb Perspect Biol 2010;2:a001222.
Slade N, Horvat A. Targeting p73-a potential approach in cancer treatment. Curr Pharm Des 2011, 17:591-602.

Dopunska (preporučena) literatura:

Pflaum J, Schlosser S, Müller M. p53 family and cellular stress responses in cancer. Front Oncol, 2014, 00285
Slade N., Zorić A., Horvat A. The p53/p63/p73 family of proteins – the focus on isoforms and mutants in cancer. Period Biol 2010 112: 425–432.
A. I. Robles, C. C. Harris Clinical Outcomes and Correlates of TP53 Mutations and Cancer. Cold Spring Harb Perspect Biol 2010;2:a001016.
Drygin D., O’Brien S. E., Hannan R. D, McArthur G. A., Von Hoff D. D.. Targeting the nucleolus for cancer-specific activation of p53. Drug Discov Today. 2014 Mar;19(3):259-65.
Li Yi, Li Bo, Li Chun-Jie, Li Long-Jiang. Key points of basic theories and clinical practice in. rAd-p53 (Gendicine™) gene therapy for solid malignant tumors. Expert Opinion on Biological Therapy (2015) 15:3, 437-454.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku, a voditelji će putem ankete od polaznika dobiti informacije o primjerenosti programa i uspješnosti od strane voditeljstva.