Šifra: 2622
Naziv Predmeta: Virusna onkologija
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biomedicina
Nositelj predmeta:

naslovni doc.dr.sc. Vjekoslav Tomaić, viši. zn. Suradnik

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Spoznati viruse kao uzročnike karcinoma s posebnim naglaskom na humane papiloma viruse (HPV), koji uzrokuju oko 5% karcinoma na različitim anatomskim područjima kod ljudi.

Sadržaj predmeta:

Studenti će učiti o organizaciji virusnog genoma HPV-a, životnom ciklusu virusa (od infekcije do nastanka malignosti), virusnim interakcijama sa imunim sustavom domaćina (metode izbjegavanja imunog sustava), viralnim onkogenima i njihovoj ulozi u virusno-uzrokovanim malignostima, te kako možemo koristiti viralne onkogene kao alat za istraživanje ljudskih karcinoma.

Kolegij će započeti s predavanjima kroz koje će studenti biti upoznati sa gore navedenom tematikom. U sklopu praktikuma studenti će izvoditi metodu ektopijske ekspresije viralnih onkogena u epitelialnim stanicama čovjeka, te odrediti razinu razinu proteinske razgradnje tumor supresora u pristustvu viralnih onkoproteina. Po završetku laboratorijskih vježbi studenti će pripremiti i prezentirati izvješće o provedenim metodama i dobivenim rezultatima.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti neke od glavnih humanih malih DNA tumor virusa i njihovu ulogu u razvoju malignosti na različitim anatomskim područjima.
2. Utvrditi najznačajnije aspekte humanih papiloma virusa (HPV) te kako kolaps produktivnog životnog ciklusa virusa može dovesti do nastanka malignosti.
3. Usporediti visoko rizične, nisko rizične i kožne tipova HPV-a.
4. Objasniti razlike u nastanku viralno uzrokovane zloćudne preobrazbe ovisno o anatomskom području.
5. Predvidjeti postupke prevencije HPV-a biomarkerima, liječenjem bolesti i profilaktičnim cjepivima.
6. Utvrditi tehnike molekularne biologije i biokemije potrebne za rad u laboratoriju vezanog za ovu problematiku.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 10
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Prisustovanje na predavanjima, seminarima, aktivan rad u laboratoriju i prezentirano završno izvješće.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Prikaz slučaja
Obvezna literatura:

1. Predavanja (prezentacije) i skripta za praktikum
2. Znanstveni i pregledni radovi

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Knipe DM and Howley PM. Fields Virology. 6th Edition, 2013, Lippincott Williams & Wilkins.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.