Šifra: 2611
Naziv Predmeta: Molekulske osnove metastaziranja
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biomedicina
Nositelj predmeta:

naslovna izv. prof.dr. sc. Maja Herak Bosnar, zn. savjetnica

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Rudjer Bošković, Zavod za molekularnu medicinu

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Spoznati najnovija znanstvena dostignuća u vezi nastanka i širenja metastaza kao osnovnog uzroka smrtnosti u oboljelih od tumorskih bolesti. Razumjeti molekularni mehanizam nastanka i širenja metastaza, principe tehnika koje se koriste u istraživanjima, najnovija dostignuća u dijagnostici i liječenju metastaza te povezanost dostignuća bazičnih istraživanja s potrebama u dijagnostici i liječenju.

Sadržaj predmeta:

Teme: 1) Osnovni procesi metastaziranja (odvajanje od ishodišnog tkiva, prodor u krvotok, naseljavanje udaljenih tkiva i organa), 2.) supresori metastaziranja, poglavito gen nm23/NDPK, 3.) uloga adhezijskih molekula (katenina, kadherina, integrina) i Rho-GTP-aza u metastaziranju, 4.) metaloproteinaze i njihovi inhibitori, 5.) neovaskularizacija, 6.) pregled najnovijih tehnika u istraživanju molekularnih mehanizama nastajanja i širenja metastaza (mikro i makročipovi) 7.) najnovije spoznaje u dijagnostici i liječenju metastaza. 8.) praktični prikaz vizualizacije adhezijskih molekula i supresora metastaziranja uz pomoć fluorescentne imunocitokemije i tehnologije koja rabi zeleni fluorescentni protein i fluorescentnu mikroskopiju te praktični prikaz osnovnih tehnika detekcije invazivnosti stanica u kulturi.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati osnove procesa metastaziranja (način na koji se ti procesi odvijaju i molekule koje sudjeluju u tim procesima).
2. Predvidjeti moguće terapijske postupke vezane uz supresiju metastaziranja na osnovu literature koja se bavi područjem metastaziranja.
3. Objasniti principe tehnika pomoću kojih se proučavaju mehanizmi metastaziranja in vitro, u laboratoriju.
4. Kritički izdvojiti relevantne podatke iz stručne i znanstvene literature vezane uz istraživanje metastaziranja te samoprocijeniti doprinos tih podataka za unaprjeđenje vlastitog rada.

ECTS bodovi 3
Predavanja 5
Seminari (IS) 0
Vježbe (E) 10
Ukupno 15
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit
Obvezna literatura:

1. Deželjin and Herak Bosnar. Metastasis - recent scientific insights and challenging new therapeutic approaches. Periodicum biologorum 114: 453-459, 2012.
2. Brown and Murray: Current mechanistic insights into the roles of matrix metalloproteinases in tumour invasion and metastasis J Pathol 237, 273, 2015
3. Krakhmal et al. Cancer Invasion: Patterns and Mechanisms. Acta Naturae 7, 17, 2014
4. Chaffer and Weinberg: A perspective on Cancer cell Metastasis. Science:331, 1559, 2011.
5. Eccles and Welch: Metastasis: recent discoveries and novel treatment strategies. Lancet 369: 1742, 2007.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. De Franceschi et al. Integrin traffic-an update. J Cell Science 128, 839, 2015.
2. Aguirre-Ghiso: Models, mechanisms and clinical evidence for cancer dormancy.Nature Rev 7:835, 2007
3. Berger et al: Metastasis suppressor genes. Cancer Biol Ther 4: 805, 2005
4. Guarino: Epithelial-mesenchymal transition and tumour invasion. Int J Biochem Cell Biol 39: 2153, 2007

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Kvaliteta i uspješnost izvedbe kolegija pratila bi se anonimnim upitnikom uz sugestije za poboljšanje nastave. Uspješnost kolegija evaluirati će svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Rudjer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku.