Šifra: 2608
Naziv Predmeta: Uvod u nanomedicinu
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biomedicina
Nositelj predmeta:

Izv.prof.dr.sc. Ivna Štolfa Čamagajevac
Izv.prof.dr.sc.Tomislav Vinković

Ustanova nositelja predmeta:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Spoznati dosadašnja dostignuća molekularne nanotehnologije i mogućnosti njezine primjene u medicini. Razumjeti literaturu u polju nanomedicine te povezati temeljne znanstvene discipline kao što su kemija, fizika i biologija sa inženjerstvom na nano skali.

Sadržaj predmeta:

Uvod u nanosvijet, Nanosustavi. Molekularna mehanika, potencijalne plohe i formiranje nanostruktura. Kontrola položaja atoma u nanostrukturi i toplinski šum. Krutost i elastičnost nanostrukture. Molekularni roboti. Ideje i problemi samoreprodukcije. Molekularna nanotehnologija danas i sutra. Vizualizacija nanostruktura, elektronski mikroskop i njegove nadgradnje- SPM (Scaning Probe Microskopy), AFM (Atomic Force Microskopy) i MFM (Magnetic Force Microskopy). Primjena nanotehnologija u medicini.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Utvrditi sadašnje stanje i načela nanomedicine te mogućnosti njezine primjene u razvoju lijekova i dijagnostici.
2. Objasniti primjenu nanotehnologija u liječenju uporabom nedestruktivnih metoda u nanomolekularnoj dijagnostici.
3. Osposobiti se za rad u laboratorijskim uvjetima što uključuje rad s pripravom uzoraka te primjenu određenih analitičkih metoda u njihovoj karakterizaciji.
4. Provesti jednostavne analize, prikazati rezultate te izvesti zaključke na temelju njih.

ECTS bodovi 2
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 3
Ukupno 13
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovito pohađanje nastave, seminarski rad

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Obvezan seminarski rad, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Usmeni ispit, Analiza objavljene publikacije, 9
Obvezna literatura:

Rob Burgess-Understanding Nanomedicine An Introductory Textbook. Pan Stanford (2012)

Dopunska (preporučena) literatura:

Yi Ge, Songjun Li, Shenqi Wang, Richard Moore (eds.)-Nanomedicine_ Principles and Perspectives-Springer-Verlag New York (2014)
T J. Webster (Eds.)-Nanomedicine. Technologies and Applications-Woodhead Publishing (2012)
Vladimir Torchilin, Mansoor M. Amiji-Handbook of Materials for Nanomedicine-Pan Stanford (2010)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Upitnik korinicima za ispitivanje primjerenosti programa, načina prezentacije, korištenih nastavnih materijala te razina usvojenog gradiva. Uspješnost kolegija će svake godine evaluirati zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku.