Šifra: 2303
Naziv Predmeta: Supramolekularne strukture i oksidacijski stres
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija
Nositelj predmeta:

Dr. sc. Suzana Šegota, znanstvena savjetnica
Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš

Ustanova nositelja predmeta:

(HL) Filozofski fakultet, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Upoznati studente sa staničnim membranama kao supramolekularnom strukturom, te s njihovim ulogama u lipidnoj peroksidaciji i stvaranju ateroskleroze i zloćudnih bolesti kao i sa spektroskopskim i magnetsko-rezonansnim metodama u izučavanju oksidacijkog stresa.

Sadržaj predmeta:

Stanična membrana kao supramolekulska struktura: organizacija gradbenih elemenata (asimetrija lipidnog dvosloja, lipid-protein međudjelovanje, raftovi) i dinamička svojstva (fluidnost, tekuće-kristalno stanje). Transport kroz membranu. Uloga membrane u oksidacijskom procesu. Ateroskleroza i zloćudne bolesti. Liposomi i njihova primjena u onkologiji. Osnovne spektroskopske metode u istraživanju oksidacijskih procesa in-vitro (Uv-Vis, infracrvena spektroskopija, fluorescencija). Primjena metoda magnetske rezonancije (NMR i EPR) u detektiranju slobodnih radikala i oksigenacije tkiva in-vivo i ex-vivo.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti osnovne teorijske spoznaje o magnetsko-rezonantskim, spektroskopskim i fluorometrijskim metodama.
2. Preispitati primjenu magnetsko-rezonantskih, spektroskopskih i fluorometrijskih metoda u izučavanju oksidacijskog stresa.
3. Procijeniti uloge biomembrana u zloćudnim bolestima i oksidacijskom stresu.
4. Predložiti moguća rješenja za unaprjeđenje izučavanja oksidacijskog stresa i uloge biomembrana u zloćudnim bolestima.

ECTS bodovi 4
Predavanja 15
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit
Obvezna literatura:

1. T. McKee and J.R. McKee: Biochemistry,Wm. C. Brown publishers, 1996.
2. H. Esterbauer, J. Gebicki, H. Puhl, G. Juergens: The role of lipid peroxidation and antioxidants in oxidative modification of LDL, Free radic. Biol. Med. 13 (1992) 341-390.
3. A.Giessauf, E. Steiner, H. Esterbauer: Early destruction of tryptophan residues of apolipoprotein B is a vitamin E-ependent process during copper-mediated oxidation of LDL, Biochem. Biophys. Acta 1256 (1995) 221-232.
4. H. Kalaji et al.: Frequently asked questions about in vivo chlorophyll fluorescence: practical issues. Photosynth. Res. 122 (2014) 121-158.

Dopunska (preporučena) literatura:

S. Banuelos, J.L. Arrondo, F.M. Goni, G. Pifat: Surface-core relationship in human low density lipoproteins as studied by infrared spectroscopy, J. Biol. Chem. 270 (1995) 9192-9196.
Bioradicals detected by ESR spectroscopy, (H. Ohya-Nishiguchi, L. Packer eds.), Birkaeuser Verlag, 1995
G.K.E. van Holde, W.C. Johnson, P.S. Ho: Principles of physical biochemistry, Prentice Hall, Upper Saddle River, USA, 1998

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Za pojedina predavanja – tematske cjeline – provjera razumijevanja dobivenih informacija, načina prezentacije, itd.
Rasprave sa studentima i kolegama – anketa po završetku kolegija.
Praćenje napredovanja svakoga studenta.
Evaluacija uspješnosti od strane voditeljstva studija i zajedničkog stručnog povjerenstva ustanova nositelja studija. Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku”.