Šifra: 2304
Naziv Predmeta: Peroksidacija lipida u osnovama oksidacijskog stresa
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija
Nositelj predmeta:

Dr. sc. Sandra Sobočanec, viša znanstvena suradnica

Ustanova nositelja predmeta:
Suradnici – izvoditelji:

dr.sc. Zlatko Marušić, zn. suradnik

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti uzročno-posljedične veze oksidacijskog stresa i mehanizma procesa peroksidacije lipida s patofiziologijom različitih bolesti i organskih poremećaja.

Sadržaj predmeta:

- slobodni radikali i oksidacijski stres – definicije i primjeri
- reaktivni kisikovi spojevi (ROS) – stvaranje i svojstva u biološkim sustavima
- peroksidacija lipida, lipoproteini i reaktivni aldehidi
- oksidacijski stres i peroksidacija lipida u metaboličkim, upalnim i degenerativnim bolestima (diabetes, ateroskleroza, neurodegeneracija, kronično zatajenje bubrega, itd.)
- starenje, oksidacijski stres i tumori
- oksidacijski stres kao veza između nasljednog i ijatrogeniog tumora
- oksidacijski stres u karcinogenezi i terapiji tumora
- metode za stvaranje i mjerenje brzine reakcije slobodnih radikala
- detekcija slobodnih radikala i drugih medijatora oksidacijskog stresa u biološkim sustavima
- kemijska svojstva ROS – reakcijski mehanizmi i kinetika kemijskih reakcija
- oksidacijski stres i prijelazni metali
- željezo: paradoks u području kisikovih radikala u biologiji
- metabolizam željeza – značaj u onkologiji
- zloćudne bolesti kao sustavni poremećaji, metaboličke promjene uzrokovane tumorima
- upale i tumori, moguća uloga granulocita u karcinogenezi i obrani od tumora
- antioksidansi
- produkti raspadanja karotenoida i tumori
- strategije antioksidacijske terapije u bolestima ljudi – činjenice i vizije
- oksidacijski stres u lymphedema kirurški tretiranih bolesnika s tumorima – produkti peroksidacije lipida u fibrosklerozi bolesnika s lymphedema
- oksidacijski stres u kliničkim pokusima
- nove dijagnostičke i terapijske mogućnosti vezane uz oksidacijski stres

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Utvrditi svojstva i reakcije slobodnih radikala u osnovama oksidacijskog stresa.
2. Predvidjeti povezanost specifičnih mehanizama inicijacije peroksidacije lipida i potencijalnih organskih poremećaja.
3. Preispitati metodologiju istraživanja procesa peroksidacije lipida s ciljem pronalaska što direktnije kvantitativne metode mjerenja oksidacijskog stanja
4. Vrednovati učinkovitost terapije ili prevencije primijenom antioksidansa.

ECTS bodovi 6
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 20
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

redovito pohađanje nastave uz mogući opravdani izostanak do 4 sata nastave

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit
Obvezna literatura:

1. Halliwell, B.; Gutteridge, J.M.C. FREE RADICALS IN BIOLOGY AND MEDICINE. Oxford University Press, New York, 1999; pp. 246-350.
2. Mihaljevic, B., Katusin-Razem, B., Razem, D. THE REEVALUATION OF THE FERRIC THIOCYANATE ASSAY FOR LIPID HYDROPEROXIDES WITH SPECIAL CONSIDERATIONS OF THE MECHANISTIC ASPECTS OF THE RESPONSE. Free Radical Biol. Med., 21: 53-63; 1996
3. Žarković, N. MECHANISMUS DER TUMORENTSTEHUNG. Pharmazeutishe Zeitung, 145: 239-245; 2000
4. Žarković, N. ANTIOXIDATIEN IN DER PRÄVENTION UND CHEMOTHERAPIE VON TUMOREN. Pharmazeutishe Zeitung, 145: 391-395: 2000

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Toyokuni, S.; Okamoto, K.; Yodoi, J.; Hiai, H.; PERSISTANT OXIDATIVE STRESS IN CANCER. FEBS Lett. 358: 1-3; 1995.
2. Huang, X. IRON OVERLOAD AND ITS ASSOCIATION WITH CANCER RISK IN HUMANS: EVIDENCE FOR IRON AS A CARCINOGENIC METAL. Mutation Research, 533: 153-171: 2003.
3. Alija, A.J.; Bresgen, N.; Sommerburg, O.; Siems, W.; Eckl, P.M. GENOTOXIC EFFECTS OF BETA-CAROTENE BREAKDOWN PRODUCTS ON PRIMARY RAT HEPATOCYTES. Carcinogenesis 25, 827-831; 2004.
4. Schumacher M.; Eber B.; Tatzber F.; Kaufmann P.; Halwachs G.; Fruhwald F.M.; Zweiker R.; Esterbauer H.; Klein W. TRANSIENT REDUCTION OF AUTOANTIBODIES AGAINST OXIDIZED LDL IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION. Free Radic Biol Med 18:1087-1091; 1995
5. Tatzber, F.; Griebenow, S.; Wonisch, W.; Winkler R. DUAL METHOD FOR THE
DETERMINATION OF PEROXIDASE ACTIVITY AND TOTAL PEROXIDES – IODIDE LEADS TO A SIGNIFICANT INCREASE OF PEROXIDASE ACTIVITY IN
HUMAN SERA. Anal Biochem 316(2):147-153; 2003

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Za pojedina predavanja – tematske cjeline – provjera razumijevanja dobivenih informacija, načina prezentacije, itd.
Rasprave sa studentima i kolegama – anketa po završetku kolegija.
Praćenje napredovanja svakoga studenta.
Evaluacija uspješnosti od strane voditeljstva studija i zajedničkog stručnog povjerenstva ustanova nositelja studija. Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku”.