Šifra: 2116
Naziv Predmeta: Primjena gljiva bijelog truljenja u biotehnologiji
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Znanost o materijalima i nove tehnologije
Nositelj predmeta:

Izv.prof.dr.sc. Marina Tišma

Ustanova nositelja predmeta:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Naučiti tehnologiju primjene gljiva bijelog truljenja u procesima obrade lignoceluloznog otpada i proizvodnje visokovrijednih bioprodukata.

Sadržaj predmeta:

Vrste gljiva bijelog truljenja. Tehnike submerznog uzgoja i uzgoja na čvrstim nosačima. Vrste bioreaktora za uzgoj gljiva bijelog truljenja. Vrste i mehanizam lignolitičkih enzima (lakaza, mangan-peroksidaza i lignin-peroksidaza). Primjene gljiva bijelog truljenja i lignolitičkih enzima u biotehnologiji okoliša (obrada lignoceluloznog otpada, obrada otpadnih voda, bioremedijacija, itd.) i proizvodnji biogoriva (bioplin i bioetanol). Primjena lignolitičkih enzima u biotehnologiji (biotransformacije, senzori, itd.)
Seminari: Izrada analize slučaja (case study).

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Procijeniti pogodne vrste gljiva bijelog truljenja i načine uzgoja u obradi lignoceluloznog otpada s ciljem proizvodnje željenog bioprodukta.
2. Valorizirati rješenje problema zbrinjavanja lignoceluloznog otpada primjenom odgarajuće vrste gljiva bijelog truljenja i odgovarajućeg načina uzgoja.
3. Zaključiti o primjeni lignolitičkih enzima u biotehnološkim procesima.
4. Dizajnirati prijedlog usavršavanja procesa obrade lignoceluloznog otpada i proizvodnje visokovrijednih bioprodukata.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Izrada seminarskog rada

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave
Obvezna literatura:

1. Mitchell, D.A., Kriger, N., Berovič, M. (2006.): Solid-State Fermentation Bioreactors, Springer, New York.
2. Webster, J., Weber, R.W.S. (2007.): Introduction to Fungi, Cambridge University Press.
3. Gadd, G.M. (2001.): Fungi in bioremediation, Cambridge University Press.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Marić, V., Šantek, B. (2009.): Biokemijsko inženjerstvo, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.