Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada „Utjecaj jedne doze SGLT2 inhibitora, empagliflozina, na oksidacijski stres kod bolesnika podvrgnutih elektivnoj koronarnoj angiografiji“ Katice Cvitkušić Lukende, dr. med., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti.

 Javna obrana teme doktorskog rada „Utjecaj jedne doze SGLT2 inhibitora, empagliflozina, na oksidacijski stres kod bolesnika podvrgnutih elektivnoj koronarnoj angiografiji“ Katice Cvitkušić Lukende, dr. med., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 19. prosinca 2023.god., u Vijećnici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u Osijeku, Crkvena 21, s početkom u 15,30 sati.

 Predsjednica povjerenstva za prihvaćanje teme

Prof. dr. sc. Kristina Selthofer-Relatić