Opći podaci o doktorskom studiju

Temeljem Odluke o ustroju i izvedbi doktorskog studija Molekularne bioznanosti od 20. veljače 2006. godine studij je ustrojen u akademskoj 2005./2006. godini.

Dopusnica za izvođenje studija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dobivena je 20. prosinca 2007. godine. 

Interdisciplinarnost je temeljna značajka doktorskog studija Molekularne bioznanosti koji funkcionalno integrira:

područje prirodnih znanosti – polje biologija i polje kemija

područje biomedicine i zdravstva – polje temeljne medicinske znanosti,

područje biotehničkih znanosti – polje prehrambena tehnologija, polje poljoprivreda (agronomija)

Studijski program doktorskog studija Molekularne bioznanosti sadrži:

obvezne predmete

metodološke izborne predmete

izborne predmete u različitim modulima

Moduli

znanost o materijalima i nove tehnologije

bioinformatika

biologija

biologija mora

biologija biljaka

biomedicina

Doktorski studij traje šest semestara: obvezni i metodološki izborni predmeti slušaju se u I. semestru, izborni predmeti u modulima slušaju se u II. semestru, a u ostalim semestrima student je posvećen isključivo izradi doktorske disertacije.  Završetkom studija  stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz Interdisciplinarnog područja znanosti uz naznaku najmanje dva znanstvena polja u koja pripada sadržaj doktorskog rada.

Cijena doktorskog studija 6184,88 € (FTK: 7,53458;46.600,00 HRK).

Uvjeti upisa na studij

1

Studij mogu upisati polaznici sa završenim dodiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem kako slijedi:

 • iz područja biotehničkih, biomedicinskih i prirodnih znanosti (biologije, kemije, fizike, prehrambene tehnologije, kemijskog inženjerstva, biotehnologije, humane i veterinarske medicine, stomatologije, farmacije, poljoprivrede i šumarstva);
 • ostalih dodiplomskih studija uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje Vijeće doktorskog studija.

2

Studij mogu upisati pristupnici koji su magistrirali na adekvatnom doktorskom studiju. Broj priznatih ECTS bodova za upis u određeni semestar odobrava Vijeće doktorskog studija ovisno o priloženim kvalifikacijama (broj objavljenih radova, akademski stupanj magistra znanosti, sudjelovanje na skupovima i sl.).

3

Studij mogu upisati osobe čija je prosječna ocjena na dodiplomskom ili diplomskom sveučilišnom studiju bila najmanje 3,5. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija ocjena je ispod 3,51 po uvjetom da imaju preporuku dva ugledna znanstvenika ili sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.

4

Poznavanje jednog svjetskog jezika

Prijava za natječaj mora sadržavati

 • osobne podatke pristupnika s naznakom adrese stanovanja,
 • životopis
 • motivacijsko pismo i kratki opis znanstveno-istraživačkog interesa
 • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu
 • ovjerenu presliku diplome o završenom dodiplomskom ili diplomskom sveučilišnom studiju
 • prijepis ocjena s istaknutom prosječnom ocjenom koja treba biti veća od 3,5
 • preporuke dvaju uglednih znanstvenika ili sveučilišnih profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali (ako je prosjek manji od 3,5)
 • izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika
 • potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o obvezi plaćanja školarine

Prijave se podnose osobno ili se šalju poštom u roku 30 dana od objave natječaja na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
s naznakom “prijava na studij Molekularne bioznanosti”

Detaljnije informacije o studiju mogu se dobiti u Tajništvu doktorskog studija studija Molekularne bioznanosti, na telefon Studentske referade +385 31 224 142, na email katarina.kereta@fdmz.hr ili na web stranici https:/mobi.unios.hr

© Sva prava pridržana | Molekularne bioznanosti | 2023