Datum Autor Naziv doktorata Preuzimanje
08.03.2024. dr. sc. Stjepan Grga Milanković „Doprinos gamma delta(ɣδ) T limfocita u razvoju tipa 2 upale u sinonazalnoj sluznici oboljelih od kroničnog alergijskog rinosinuitisa s nosnom polipozom“ [LINK]
26.02.2024. dr. sc. Anamarija Salar „Utjecaj proteina hMSH3 i interleukina-6 na pojavnost mikrosatelitne nestabilnosti i dvolančanih lomova DNA u sporadičnom karcinomu debelog crijeva“ [LINK]
14.11.2023. dr. sc. Mirela Ćelić Ružić „Povezanost sustavnog oksidacijskog stresa s težinom psihotičnih simptoma tijekom longitudinalnog praćenja pacijenata s akutnom psihotičnom epizodom“ [LINK]
11.10.2023. dr. sc. Martina Juzbašić “Učinak pentadekapeptida BPC 157 na apikalni parodontitis uzrokovan ekspozicijom pulpe zuba u štakora” [LINK]
26.05.2023. dr.sc. Matej Tomas „Značajke novonastale kosti alveolarnog grebena nakon primjene injekcijskog bifaznog kalcijeva fosfata“ [PDF]
02.05.2023. dr.sc. Zvonimir Bosnić „Interleukini 17A i IL-37 kao biljezi fenotipskih podtipova oboljelih od dijabetesa tipa 2“ [PDF]
11.04.2023. dr.sc. Marko Tomljanović „Trimetilacija lizina 27 u histonu H3 (H3K27me3) u odgovoru stanica raka na cisplatinu u uvjetima in vitro [PDF]
04.04.2023. dr.sc. Kristina Vuković Đerfi „Povezanost mikrosatelitnih nestabilnosti MSI i EMAST s receptorom TLR4 u tumorigenezi sporadičnog karcinoma kolona “ [PDF]
04.04.2023. dr.sc. Iva Bazina „Sistemski učinak nedostatka Tff3 proteina u mišjem modelu dugotrajne visoko masne prehrane“ [PDF]
22.02.2023. dr.sc. Christine Supina Pavić „Uloga proteaze ACRC i puta popravka izrezivanjem nukleotida u popravku unakrsnih veza DNA i proteina “ [PDF]
30.01.2023. dr.sc. Nikolina Piteša „Interakcija signalnih puteva ras/raf/mapk i hedgehog-gli u rezistenciji na lijekove u staničnim linijama melanoma čovjeka “ [PDF]
19.01.2023. dr.sc. Jasminka Bektić Hodžić „Utjecaj olanzapina i risperidona na trombocitne i metaboličke pokazatelje u ispitanika oboljelih od shizofrenije“ [PDF]
02.12.2022. dr.sc. Marija Mijoč „Povećanje osjetljivosti tumorskih stanica na terapiju modulacijom aktivnosti transportera ABCB1 i ABCG2 Diaza krunastim eterima i derivatima primakina“ [PDF]
04.11.2022. dr.sc. Josip Tadić „Otpornost divljih i kultiviranih genotipova masline na povišeni salinitet i sušu“ [PDF]
12.10.2022. dr.sc. Domagoj Caban „Genske mutacije u hepatocitnim nuklearnim faktorima kod monogenskog dijabetesa u Hrvatskoj“ [PDF]
27.09.2022. dr.sc. Ivana Giovanna Zupičić „Raznolikost bakterije Vibrio harveyi izdvojene iz uzgojenih riba lubin (Dicentrarchus labrax) i komarča (Sparus aurata) u Sredozemlju“. [PDF]
15.07.2022. dr.sc. Leona Radmanić „Uloga modulatora biološkog odgovora u imunopatogenezi kronične infekcije virusom hepatitisa C“. [PDF]
14.07.2022. dr.sc. Ana Vuković „Biokemijski i molekularni mehanizmi odgovora klijanaca pšenice na selen“. [PDF]
11.07.2022. dr.sc. Nina Čorak „Diferencijalna ekspresija gena i evolucijska obilježja morfotipova bakterije Borrelia burgdorferi“. [PDF]
27.06.2022. dr.sc. Petra Šimičić „Molekularna epidemiologija i primarna rezistencija virusa hepatitisa C na direktno djelujuće antivirusne lijekove u Hrvatskoj“. [PDF]
23.05.2022. dr.sc. Nikolina Vidan Rogulj „Uloga proteina Taf14 iz obitelji YEATS u odgovoru na stanični stres“ [PDF]
09.05.2022. dr.sc. Marko Lilić „Molekularno određivanje alela RHD u populaciji serološki RhD negativnih davatelja krvi sjeverozapadne Hrvatske“ [PDF]
30.03.2022. dr.sc. Tatjana Kereš „Povezanost polimorfizma gena za metilentetrahidrofolat reduktazu i sustava abo s rizikom nastanka plućne embolije“ [PDF]
26.01.2022. dr.sc. Evelin Despot Slade „Characterization and evolution of centromere in nematodes of the genus Meloidogyne [PDF]
14.01.2022. dr.sc. Vlatka Kovač „Povezanost polimorfizama gena za monoaminooksidazu tipa B, dopamin-beta-hidroksilazu i katehol-o-metil transferazu s različitim oblicima agresivnog ponašanja u adolescenata“ [PDF]
20.07.2021. dr.sc. Senka Repovečki „Povezanost aktivnosti trombocitne monoaminoksidaze tipa B s kliničkim simptomima u posttraumatskom stresnom poremećaju“ [PDF]
01.07.2021. dr.sc. Ivan Štefanac „Uloga signalnog puta HH-GLI u raku prostate“ [PDF]
28.05.2021. dr.sc. Katarina Tomulić Brusich „Uloga lipidne peroksidacije u mehanizmima odbacivanja jetrenog presatka“ [PDF]
14.05.2021. dr.sc. Ivana Acan „Uloga lipidne peroksidacije u mehanizmu nastanka hepatocelularnog karcinoma“ [PDF]
29.03.2021. dr.sc. Helena Car „Otkrivanje prisustva protutijela HLA razreda IgA u ispitanika s prethodnim imunizirajučim događajem“ [PDF]
18.02.2021. dr.sc. Ida Linić „Uloga specijaliziranih metabolita u odgovoru kupusnjača Brassicaceae na solni stres“ [PDF]
12.02.2021. dr.sc. Tihana De Zan „Uloga proteina RhoD i KIF20B u osjetljivosti tumorskih staničnih linija na protutumorske lijekove“ [PDF]
30.12.2020. dr.sc. Davor Nestić „Karakterizacija ulaska adenovirusa tipa 26 u stanice epitela čovijeka“ [PDF]
14.12.2020. dr.sc. Viktor Bojović „Novi parametri za procjenu složenosti klasifikacijskih varijabli i njihova primjena u modeliranju svojstava molekula“ [PDF]
11.12.2020. dr.sc. Jasmina Isaković „Međudjelovanje glija stanica i elektromagnetskih polja u neurološkim poremećajima i obnovi središnjeg živčanog sustava“ [PDF]
26.11.2020. dr.sc. Antonio Sermek „Utjecaj razvoja i toplinskog stresa na transkripciju satelitske DNA u kestenjastom brašnaru Tribolium castaneum Herbst“ [PDF]
19.11.2020. dr.sc. Marija Čuljak “Uloga citokina u Alzheimerovoj bolesti” [PDF]
25.09.2020. dr.sc. Tena Gržan “Centromerna epigenetika vrsta roda Tribolium [PDF]
17.06.2020. dr.sc. Haris Car In vitro sinergija i postantibiotski učinak kolistina u kombinaciji s vankomicinom i meropenemom prema karbapenem-rezistentnim gram-negativnim bakterijama s multiplim karbapenemazama“ [PDF]
05.06.2020 dr.sc. Maja Pešić Utjecaj premedikacije midazolamom za postupak aspiracije jajnih stanica na razinu stresa tijekom medicinski pomognute oplodnje [PDF]
25.10.2019. dr.sc. Krešimir Puljić „Određivanje značaja prolaktina kao mogućeg pokazatelja agresivnosti u shizofrenih bolesnica“ [PDF]
11.09.2019. dr.sc. Želimira Filić „Istraživanje biološke uloge proteina SsbB u segregaciji kromosoma tijekom reproduktivne faze bakterije Streptomyces coelicolor [PDF]
20.03.2019. dr.sc. Ana Josipović „Regulatorni mehanizmi fotosintetske učinkovitosti genotipova soje tijekom različitih faza razvoja pod utjecajem stresa izazvanog sušom“ [PDF]
14.02.2019. dr.sc. Ana Dekanić „Utjecaj utišavanja integrinskih podjedinica α u stanicama melanoma čovjeka na osjetljivost na protutumorske lijekove i pokretljivost“ [PDF]
15.01.2019. dr.sc. Antonela Markulj Kulundžić „Biokemijski mehanizmi regulacije učinkovitosti fotosustava II u listovima suncokreta pod utjecajem okolišnog stresa“ [PDF]
20.12.2018. dr.sc. Lucia Nanić „Utjecaj antioksidansa reservatrola i melatonina te mladih transplantiranih fibroblasta na promjenu tkivne homeostaze i regeneraciju u starenju štakora“ [PDF]
14.12.2018. dr.sc. Jelena Dragojević „Characterization of organic anion transporters in zebrafish (Danio Rerio Hamilton, 1822)“ [PDF]
19.11.2018. dr.sc. Ines Trninić „Stanična distribucija proteinskih konjugata 4-hidroksi-2-nonenala u ljudskim meningealnim tumorima“ [PDF]
11.10.2018. dr.sc. Nikolina Hanžić „Funkcionalne interakcije p53 i obitelji proteina p53/p73, NME i GLI u melanomu čovjeka“ [PDF]
25.09.2018. dr.sc. Ksenija Božinović „Identification of specific epigenetic biomarkers in HPV-Positive head and neck squamous cell carcinoma“ [PDF]
13.04.2018. dr.sc. Mario Franić „Effects of cadmium on photosynthetic parameters in different maize genotypes“ [PDF]
27.03.2018. dr.sc. Lidija Barušić „Procjena zdravstvene ispravnosti odabranih dodataka prehrani i njihov toksikološki učinak in vivo [PDF]
16.03.2018. dr.sc. Vlatko Galić Analiza lokusa kvantitativnih svojstava i genomska selekcija za prinos zrna u testkrižancima IBMSyn4 populacije kukuruza [PDF]
03.11.2017. dr.sc. Ivana Lepen Pleić Molecular characterization and expression analysis of pro-inflammatory cytokines IL-1β, TNFα1 and TNFα2 in cage-reared Atlantic bluefin tuna Thunnus thynnus (L. 1758) [PDF]
22.09.2017. dr.sc. Marina Horvatiček Utjecaj suplementacije n-3 polinezasićenim masnim kiselinama na koncentraciju C-peptida kod trudnica koje boluju od dijabetesa tipa 1 [PDF]
09.06.2017. dr.sc. Iva Pavlović Uloga auksina i hormona stresa u odgovoru kupusnjača (Brassicaceae) na povišeni salinitet [PDF]
09.06.2017. dr.sc. Marijana Jukić Protutumorski učinci novih N-9-sulfonilpurinskih derivata in vitro [PDF]
05.06.2017. dr.sc. Mirjana Babić Leko Prediktivna vrijednost bioloških biljega u ranom otkrivanju i diferencijalnoj dijagnozi Alzheimerove bolesti [PDF]
16.05.2017. dr.sc. Vedrana Ivić Poveznica upale niskog stupnja i razvoja rezistencije na leptin i inzulin u mozgu odraslih pretilih Sprague-Dawley štakora liječenih metforminom i liraglutidom [PDF]
11.07.2016. dr.sc. Ines Mihaljević Fotokemijski mehanizmi prilagodbe kultivara jabuke na uvjete okolišnog stresa uzrokovanog povišenom temperaturom i suviškom svjetlosti [PDF]
10.06.2016. dr.sc. Dejana Carić Proučavanje utjecaja vezikula na enzimsku polimerizaciju anilina metodom elektronske paramagnetske rezonancije [PDF]
19.05.2016. dr.sc. Antonia Jakovčević Nazočnost 4-hidroksi-2-nonenal-a (HNE-a) u pločastom karcinomu orofarinksa [PDF]
08.04.2016. dr.sc. Mirna Halasz Molecular markers in taxonomy of freshwater sponges in the Adriatic calcareous sponges [PDF]
18.01.2016. dr.sc. Renata Hanzer Funkcijska analiza domene PEPE proteina TROL iz biljke Arabidopsis thaliana (L.) i njezina uloga u regulaciji fotosinteze [PDF]
15.09.2015. dr.sc. Željka Trumbić Development and application of DNA Microarray for gene expression profiling in captive atlantic bluefin tuna (Thunnus Thynnus L., 1758) [PDF]
10.07.2015. dr.sc. Senka Blažetić Distribucija osnovnih kemijskih fenotipova interneurona u mozgu 3 genetski preinačena mišja modela s isključenim genima St3Gal2St3Gal3 i St3Gal2/St3Gal3 [PDF]
10.07.2015. dr.sc. Martina Varga Fiziološki odgovor vrste Lemna gibba na djelovanje ionskog koloidnog srebra [PDF]
02.07.2015. dr.sc. Ivan Mihaljević Characterization of organic cation transporters in zebrafish (Danio rerio Hamilton, 1822) [PDF]
30.06.2015. dr.sc. Petra Marić Ecotoxicological characterization of cyanobacteria and invasive algae from the genus Caulerpa using the concept of effects-directed analyses (EDA) [PDF]
22.05.2015. dr.sc. Anđela Horvat Utjecaj proteina ΔNp73α na kontrolu staničnog ciklusa nakon oštećenja DNA u stanicama čovjeka [PDF]
21.05.2015. dr.sc. Matea Nikolac Perković Uloga moždanog neurotrofnog čimbenika u demenciji [PDF]
15.05.2015. dr.sc. Vida Čadež Biomineralne strukture aragonita morskih beskralješnjaka:morfološke, strukturne i biokemijske značajke [PDF]
12.05.2015. dr.sc. Josip Barišić Varijacija masnokiselinskog sastava lipidnih frakcija i antioksidativni status europske plosnate kamenice (Ostrea edulis L.) tijekom godine [PDF]
08.05.2015. dr.sc. Ivana Škrinjar Procjena povezanosti razine interleukina 6 i čimbenika nekroze tumora alfa u serumu i slini s ishodom bolesti u osoba oboljelih od karcinoma usne šupljine [PDF]
10.04.2015. dr.sc. Martina Pavlek Mechanisms of satellite DNA sequence dynamics in complex genomes [PDF]
24.03.2015. dr.sc. Diana Trnski Uloga protein-kinaze GSK3β u aktivaciji signalnog puta Hedgehog-Gli u stanicama karcinoma debelog crijeva čovjeka [PDF]
13.02.2015. dr.sc. Valentina Bušić Nove ekološki prihvatljive metode kvaternizacije derivata piridina [PDF]
22.12.2014. dr.sc. Marina Cindrić Biomodulacija propusnosti krvno – mozgovne barijere 4-hidroksinonenalom in vitro [PDF]
23.10.2014. dr.sc. Zorana Katanić Identifikacija i molekularna karakterizacija fitoplazme brijesta ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ u Hrvatskoj [PDF]
07.10.2014. dr.sc. Vlatka Antolović „Istraživanje gibanja stanica u okviru poopćenog Langevinovog modela kod protista Dictyostelium discoideum Raper (1935)“ [PDF]
24.07.2014. dr.sc. Nikolina Stojanović „Otpornost na protutumorske lijekove posredovana integrinom αvβ3 u stanicama karcinoma pločastog epitela jezika čovjeka“ [PDF]
22.07.2014. dr.sc. Lidija Milković „Beneficial effects of lipid peroxidation in the bone cell growth on bioactive glass – New perspectives in tissue engineeringand regenerative medicine“ [PDF]
18.07.2014. dr.sc. Emilija Zapletal „Dipeptidil-peptidaza 9 (DPP9) u mišjim stanicama makrofagnog i limfocitnog porijekla“ [PDF]
14.07.2014. dr.sc. Vesna Sredoja Tišma „Uloga oksidacijskog stresa i akroleina u bolesnika s vaskulitisom malih krvnih žila“ [PDF]
26.05.2014. dr.sc. Erna Davidović Cvetko „Metabolizam kosti u populaciji mladih u dobi od 20 do 30 godina: Utjecaj stila života i tjelesne aktivnosti“ [PDF]
21.05.2014. dr.sc. Amir Ibrahimagić „Epidemiologija infekcija uzrokovanih gram-negativnim bakterijama koje produciraju β-laktamaze proširenog spektra, plazmidne AmpC β-laktamaze i karbapenemaze u bolničkih i vanbolničkih pacijenata“ [PDF]
13.02.2014. dr.sc. Marta Popović „Identification, characterization and ecotoxicological relevance of membrane transport protein families SLC21 and SLC22 in zebrafish (Danio rerio Hamilton, 1822)“ [PDF]
12.12.2013. dr.sc. Dunja Šamec „Fitokemijska i genetska istraživanja endemičnih vrsta Teucrium arduiniMoltkia petraeaMicromeria croatica i Rhamnus intermedia [PDF]
29.11.2013. dr.sc. Helena Bilandžija “The molecular evolution of the cave animals” [PDF]
06.09.2013. dr.sc. Tina Paradžik „Molecular characterization, functional and phylogenetic analysis of paralogous SSB proteins from Streptomyces coelicolor“ [PDF]
23.07.2013. dr.sc. Luka Andrišić „Mehanizmi stanične toksičnosti uzrokovani višestruko nezasićenim masnim kiselinama-pristup kvascem“ [PDF]
18.07.2013. dr.sc.Sanda Šitić „Utjecaj ekstracelularnog matriksa i oksidacijskog stresa na rast i diferencijaciju matičnih stanica karcinoma dojke“ [PDF]
12.07.2013. dr.sc. Valentina Pavić “Varijacije u sastavu lipidnih splavi mozga dužičaste pastrve (Oncorhynchus mykiss) i običnog šarana (Cyprinus carpio) kao osnova različite prilagodbe na sezonske promjene temperature” [PDF]
19.06.2013. dr.sc. Maro Bujak “Uloga signalnog puta p38 MAPK u razvoju Dupuytrenove kontrakture” [PDF]
28.05.2013. dr.sc. Petar Ozretić „Functional analysis of the 5´ untranslated region of the PTCH1 gene, transcript variant 1b “ [PDF]
20.05.2013. dr.sc. Eva Šatović „Organizacija ponovljenih sekvenci DNA u genomima tri vrste školjkaša“ [PDF]
16.05.2013. dr.sc. Selma Mlinarić „Fotosintetska učinkovitost i antioksidativni odgovor mladih i razvijenih listova smokve (Ficus carica L.) u uvjetima svjetlosnog stresa“ [PDF]
02.05.2013. dr. sc. Mislav Novokmet “The role of transcription factor HNF1A in glycosylation of plasma proteins” [PDF]
22.04.2013. dr. sc. Teuta Opačak-Bernardi “Effects of dnMAML peptide on glioblastoma cells” [PDF]
18.04.2013. dr. sc. Dubravka Špoljarić „Oksidacijski stres u stanicama alga Chlorella kessleri uzrokovan toksičnim zagađivalima u vodama“ [PDF]
17.04.2013. dr. sc. Rosemary Vuković „Učinak inducibilne ekspresije gena crypt na sintezu fenolnih spojeva i antioksidacijski status transgenog korijenja ukrasne koprive (Coleus blumei Benth.)“ [PDF]
16.04.2013. dr. sc. Lidija Begović „Anatomski, fiziološki i molekularni biljezi lignifikacije u razvoju stabljike jarog ječma (Hordeum vulgare L.)“ [PDF]
15.04.2013. dr. sc. Gordana Nedić Erjavec Monoaminooksidaza tipa B, katehol-o-metil transferaza, dopamin beta-hidroksilaza i dopaminski receptor D4 u alkoholizmu i fenotipovima povezanim s alkoholizmom [PDF]
22.03.2013. dr.sc. Jasenka Antunović Utjecaj ekstremnog zasušivanja na biokemijske i fiziološke značajke klijanaca ječma (Hordeum vulgare L.) uzgojenih pri slabom i jakom osvjetljenju [PDF]
21.03.2013. dr.sc. Ane-Matea Mikecin The effect of thermally targeted p21-mimetic polypeptide on androgen independent prostate cancer cell lines [PDF]
15.11.2012. dr.sc. Josip Brajković Characteristics and distribution of TCAST satellite DNA in Tribolium castaneum euchromatin and its possible role in gene expression. [PDF]
12.10.2012. dr.sc. Magdalena Perić Polimorfizmi gena Toll-like receptora 2 i 4 kod oboljelih od kroničnog hepatitisa C [PDF]
03.07.2012. dr.sc. Marija Viljevac Genetska varijabilnost višnje (Prunus cerasus L.) i fotosintetska učinkovitost u uvjetima suše [PDF]
29.06.2012. dr.sc. Srđan Vučinić Proteomski pristup istraživanju molekularnih mehanizama razvoja makularne degeneracije na modelu štakora in vivo [PDF]
11.06.2012 dr.sc. Katarina Mišković „Biološki učinci novih monometinskih cijaninskih derivata“ [PDF]
20.03.2012. dr.sc. Miroslav Lisjak Interakcije H2S i NO u prijenosu signala u listovima uročnjaka (Arabidopsis thaliana L.) i paprike (Capsicum anuum L.) [PDF]
25.10.2011 dr.sc. Zvonimir Užarević „Aktivnost signalnog puta Hh-Gli u estrogen ovisnim (MCF-7) i estrogen neovisnim (Sk-Br-3) staničnim linijama tumora dojke” [PDF]
26.09.2011 dr.sc. Andrijana Eđed „Sortna specifičnost akumulacije kadmija, cinka i željeza u zrnu ozime pšenice (Triticum aestivum L.)“ [PDF]
10.03.2011. dr.sc. Sonja Petrović Genetska različitost germplazme ozime krušne pšenicem (Triticum aestivum L.ssp.vulgare) [PDF]
16.11.2010. dr.sc. Valentina Španić Varijabilnost genotipova pšenice (Triticum aestivum L.) obzirom na FHB otpornost i genetsku divergentnost [PDF]

© Sva prava pridržana | Molekularne bioznanosti | 2024