Javna obrana doktorskog rada naslova „Učinak pentadekapeptida BPC 157 na apikalni parodontitis uzrokovan ekspozicijom pulpe zuba u štakora“ Martine Juzbašić, dr. med. dent., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će 11. listopada 2023. godine u vijećnici Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek, s početkom u 13.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada:

  1. prof. dr. sc. Martina Smolić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo, redovita profesorica Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci, član;
  3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom izboru Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  4. izv. prof. dr. sc. Antonio Kokot, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana;
  5. doc. dr. sc. Anita Matić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Doktorski rad dostupan je od 6. rujna 2023. godine na web stranici doktorskog studija Molekularne bioznanosti na slijedećoj poveznici (PDF).

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Martina Smolić