Doktorski rad  naslova „Učinak pentadekapeptida BPC 157 na apikalni parodontitis uzrokovan ekspozicijom pulpe zuba u štakora“ Martine Juzbašić, dr. med. dent., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na web stranici studija od 6. rujna 2023. godine na sljedećoj poveznici.

Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Martina Smolić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu  i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica; prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo, redovita profesorica Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci, član i prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela biologiju, član, dostavilo je dana 1. rujna 2023. godine pozitivnu ocjenu navedenog doktorskog rada.