08.12.2022.

REPUBLIKA  HRVATSKA

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

raspisuje

N A T J E Č A J

upis 30 polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2022./2023. godini

I

 1. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti izvodi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku i Institutom Ruđer Bošković u Zagrebu.
 2. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti traje tri godine odnosno šest semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti iz Interdisciplinarnog područja znanosti uz naznaku najmanje dva znanstvena polja u koja pripada sadržaj doktorskog rada (u skladu s točkom II natječaja).
 3. Na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti prema potencijalnom broju mentora upisuje se ukupno 30 polaznika.

II

Opći podaci o poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju

Interdisciplinarnost je temeljna značajka poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti koji funkcionalno integrira:

 • područje biotehničkih znanosti – polje prehrambena tehnologija, polje poljoprivreda
 • područje biomedicine i zdravstva – polje temeljne medicinske znanosti,
 • područje prirodnih znanosti – polje biologija, polje kemija

Studijski program poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog  studija Molekularne bioznanosti sadrži

 • obvezne predmete
 • metodološke izborne predmete
 • izborne predmete u različitim modulima:
  • znanost o materijalima i nove tehnologije
  • bioinformatika
  • biologija
  • biologija mora
  • biologija biljaka
  • biomedicina

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij traje tri godine odnosno šest semestara: obvezni i metodološki izborni predmeti slušaju se u I. semestru, izborni predmeti u modulima slušaju se u II. semestru, a u ostalim semestrima student je posvećen izradi doktorskog rada.

 III

Uvjeti upisa na studij

 • Studij mogu upisati polaznici sa završenim sveučilišnim diplomskim, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili sveučilišnim specijalističkim studijem kako slijedi:
 1. iz područja biotehničkih, biomedicinskih i prirodnih znanosti (biologije, kemije, fizike, prehrambene tehnologije, kemijskog inženjerstva, biotehnologije, humane i veterinarske medicine, stomatologije, farmacije poljoprivrede i šumarstva);
 2. ostalih sveučilišnih diplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje Vijeće poslijediplomskog studija.
 • Studij mogu upisati pristupnici koji su magistrirali na odgovarajućem poslijediplomskom studiju. Broj priznatih ECTS bodova za upis u određeni semestar odobrava Vijeće poslijediplomskog studija ovisno o priloženim kvalifikacijama (akademski stupanj magistra znanosti, broj objavljenih radova, sudjelovanje na skupovima i sl.).
 • Studij mogu upisati osobe čija je prosječna ocjena na sveučilišnom diplomskom, sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju bila najmanje 3,5. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija ocjena je ispod 3,5 pod uvjetom da imaju preporuku dva ugledna znanstvenika ili sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.
 • Poznavanje jednog svjetskog jezika.

IV

Prijava za natječaj (na propisanom obrascu nositelja studija koji se može preuzeti na http://mobi.unios.hr/dokumenti/ ) ili ovdje [HR – docx] [EN – doc] mora sadržavati:

 • osobne podatke pristupnika s naznakom adrese stanovanja,
 • životopis
 • motivacijsko pismo i opis znanstveno-istraživačkog interesa
 • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu
 • ovjerenu presliku diplome o završenom studiju
 • prijepis ocjena s istaknutom prosječnom ocjenom koja treba biti veća od 3,5
 • preporuke dvaju uglednih znanstvenika ili sveučilišnih profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali (ako je prosjek manji od 3,5) – preuzmite obrazac ovdje [HR – doc]
 • izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika – preuzmite obrazac ovdje [HR – pdf] [EN – pdf]
 • potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o obvezi plaćanja školarine – preuzmite obrazac ovdje [HR – pdf]

Prijave se podnose osobno ili se šalju poštom u roku 30 dana od objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
s naznakom “prijava na poslijediplomski studij Molekularne bioznanosti”
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V

Troškovi poslijediplomskog studija:

 1. Ukupna školarina u skladu sa studijskim  programom  poslijediplomskog studija iznosi 46.600,00 kn (6.184,88€ uz FTK 7,53450). Školarina po semestru iznosi 7.500,00 kn (995,42€ uz FTK 7,53450), a za šesti semestar koji se odnosi na izradu i obranu doktorskog rada iznosi 9.100,00 kn (1.207,78€ uz FTK 7,53450).
 2. Školarina se uplaćuje prije upisa u semestar na žiroračun broj HR 4325000091102012988; poziv na broj OIB PRISTUPNIKA;
 3. Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o uplati i to preslika virmana (ako je platilo poduzeće/ustanova) odnosno preslika uplatnice (ako je platio sam pristupnik).

VI

Listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski studij utvrđuje Vijeće poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti temeljem provedenog bodovanja. Način bodovanja pristupnika utvrđuje Vijeće poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti i objavljen je na web stranici http://www.unios.hr/molekularna/ . O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će obaviješteni najkasnije 30 dana nakon zaključenja natječajnog postupka.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici http://www.unios.hr/molekularna/ Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Detaljnije informacije o studiju mogu se dobiti na web stranici http://www.unios.hr/molekularna/ ili u Tajništvu poslijediplomskog studija Molekularne bioznanosti na  Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/A na telefon 031/399-906 ili 031/399-902 u uredovno vrijeme od 8.00-14.00h.