SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor nastavnika u  naslovna znanstveno-nastavna zvanja na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 

  1. JEDNOG nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti
  2. PET nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti
  3. JEDNOG nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina
  4. JEDNOG nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika
  5. JEDNOG nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija
  6. PET nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti
  7. ČETIRI nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija

 

Kandidati Natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), čl. 190. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/, čl. 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/ .

 

Uz prijavu na natječaj svi kandidati su obvezni priložiti dokumentaciju u dva primjerka (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu u jednom primjerku prema Obrascu br. 7. Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za biologiju http://www.biologija.unios.hr/odjel/pravni-spisi/#1525419769635-2c8b441f-df71 te potpisanu Privolu.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati natječaja obvezni su priložiti potpisanu privolu, ako ne prilože potpisanu privolu smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu na natječaj. Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja, poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
s naznakom za natječaj-MOBI