Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Molekularna epidemiologija i primarna rezistencija virusa hepatitisa C na direktno djelujuće antivirusne lijekove u Hrvatskoj“ Petre Šimičić, mag.biol.mol., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se 22. prosinca 2021. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 14.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek