22.09.2021.
Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Molekularno-genetička osnova razvojnih malformacija korteksa mozga čovjeka“ Ana-Marie Meašić, mag. biol. mol., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se u 18. listopada 2021. godine u dvorani Ivana Supeka Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 17.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Silva Katušić Hećimović, znanstvena savjetnica