Javna obrana doktorske disertacije  naslova „Molekularno određivanje alela RHD u populaciji serološki RhD negativnih davatelja krvi sjeverozapadne Hrvatske“ Marka Lilića, mag.mol.biol.,  polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 9. svibnja 2022. godine  s početkom u 14.00 sati u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:

  1. izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Sanja Kapitanović, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redovita profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  4. doc. dr. sc. Esma Čečuk-Jeličić, docentica Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva

izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić