Javna obrana doktorske disertacije  naslova „Genske mutacije u hepatocitnim nuklearnim faktorima kod monogenskog dijabetesa u Hrvatskoj“   Domagoja Cabana, mag.med.lab.diag.,  polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 12. listopada 2022. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, Zagreb s početkom u 12.30 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:

  1. izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, predsjednica;
  2. prof.prim.dr.sc. Lea Smirčić Duvnjak, dr. med., Sveučilišne klinike za dijabetes i endokrinologiju Kliničkog bolničkog centra Merkur, član;
  3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
  4. dr. sc. Maja Baretić, spec. internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić