REPUBLIKA HRVATSKA
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


raspisuje
N A T J E Č A J
za upis 50 polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2021./2022. godini

I

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti izvodi u suradnji Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sa Sveučilištem u Dubrovniku i Institutom Ruđer Bošković u Zagrebu.

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti traje tri godine odnosno šest semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti.

Na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti prema potencijalnom broju mentora upisuje se ukupno 50 studenata.

II

Opći podaci o poslijediplomskom studiju
Interdisciplinarnost je temeljna značajka poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti koji funkcionalno integrira:

 • područje biotehničkih znanosti – polje prehrambena tehnologija, polje poljoprivreda
 • područje biomedicine i zdravstva – polje temeljne medicinske znanosti,
 • područje prirodnih znanosti – polje biologija, polje kemija

Studijski program poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti sadrži

 • obvezne predmete
 • metodološke izborne predmete
 • izborne predmete u različitim modulima:
  • znanost o materijalima i nove tehnologije
  • bioinformatika
  • biologija
  • biologija mora
  • biologija biljaka
  • biomedicina

Poslijediplomski studij traje tri godine odnosno šest semestara: obvezni i metodološki izborni predmeti slušaju se u I. semestru, izborni predmeti u modulima slušaju se u II. semestru, a u ostalim semestrima student je posvećen izradi doktorske disertacije.

III

Uvjeti upisa na studij

 1. Studij mogu upisati polaznici sa završenim dodiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem kako slijedi:
  •  iz područja biotehničkih, biomedicinskih i prirodnih znanosti (biologije, kemije, fizike, prehrambene tehnologije, kemijskog inženjerstva, biotehnologije, humane i veterinarske medicine, stomatologije, farmacije poljoprivrede i šumarstva);
  • ostalih dodiplomskih ili diplomskih sveučilišnih studija uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje Vijeće poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija.
 2. Studij mogu upisati pristupnici koji su magistrirali na odgovarajućem poslijediplomskom studiju. Broj priznatih ECTS bodova za upis u određeni semestar odobrava Vijeće poslijediplomskog studija ovisno o priloženim kvalifikacijama (akademski stupanj magistra znanosti, broj objavljenih radova, sudjelovanje na skupovima i sl.).
 3.  Studij mogu upisati osobe čija je prosječna ocjena na dodiplomskom ili diplomskom sveučilišnom studiju bila najmanje 3,5. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija ocjena je ispod 3,5 pod uvjetom da imaju preporuku dva ugledna znanstvenika ili sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.
 4. Poznavanje jednog svjetskog jezika.

IV

Prijava za natječaj (na propisanom obrascu nositelja studija koji se može preuzeti na http://www.unios.hr/molekularna/dokumenti.html ) mora sadržavati:

 • osobne podatke pristupnika s naznakom adrese stanovanja,
 • životopis o motivacijsko pismo i kratki opis znanstveno-istraživačkog interesa
 • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu o ovjerenu presliku diplome
 • završenom dodiplomskom ili diplomskom sveučilišnom studiju
 • prijepis ocjena s istaknutom prosječnom ocjenom koja treba biti veća od 3,5
 • preporuke dvaju uglednih znanstvenika ili sveučilišnih profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali (ako je prosjek manji od 3,5)
 • izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika o potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o obvezi plaćanja školarine

Prijave se podnose osobno ili se šalju poštom u roku 30 dana od objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
s naznakom “prijava na studij Molekularne bioznanosti”

V

Troškovi poslijediplomskog studija:

 1. Ukupna školarina u skladu sa studijskim programom poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija iznosi 46.600,00 kuna (7.500,00 kn po semestru, a šesti semestar koji se odnosi na izradu i obranu doktorske disertacije iznosi 9.100,00 kn);
 2. Školarina se uplaćuje prije upisa u semestar na žiroračun broj HR 4325000091102012988; poziv na broj OIB PRISTUPNIKA;
 3. Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o uplati i to preslika virmana (ako je platilo poduzeće/ustanova) odnosno preslika uplatnice (ako je platio sam pristupnik).

VI

Listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski studij utvrđuje Vijeće poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti temeljem provedenog bodovanja. Način bodovanja pristupnika utvrđuje Vijeće poslijediplomskog studija i objavljen je na web stranici http://www.unios.hr/molekularna/. O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će obaviješteni najkasnije 30 dana nakon zaključenja natječaja.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija objavljen je na web stranici http://www.unios.hr/molekularna/ Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Detaljnije informacije o studiju mogu se dobiti na web stranici http://www.unios.hr/molekularna/ ili u Tajništvu poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/A na telefon 031/399-906 ili 031/399-902 u uredovno vrijeme od 8.00-14.00h.

PDF natječaja preuzmite ovdje (PDF)

Obrazac za prijavu na natječaj – [HR – docx][EN – doc]

Kriterije odabira i način bodovanja kandidata za upis poslijedpilomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti pogledajte ovdje – [HR -pdf][EN – pdf]