Javna obrana doktorskog rada  naslova Interakcija signalnih puteva RAS/RAF/MAPK i Hedgehog-GLI u rezistenciji na lijekove u staničnim linijama melanoma čovjeka“  Nikoline Piteša, dipl. ing. biol.,  polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 30. siječnja 2023. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, Zagreb s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada:

  1. naslovna izv. prof. dr. sc. Maja Herak Bosnar, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
  2. dr. sc. Ljiljana Šerman, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
  3. naslovna prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
  4. naslovna doc. dr. sc. Ana Čipak Gašparović, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Doktorski rad dostupan je od 12. prosinca 2022. godine na web stranici poslijediplomskog studija ovdje. (PDF)

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Maja Herak Bosnar