Šifra: 2501
Naziv Predmeta: Organizacija i funkcija biljnih stanica
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija biljaka
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš

Ustanova nositelja predmeta:

Filozofski fakultet, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti molekularni ustroj biljne stanice, dinamičku povezanost organizacije staničnih struktura i biomolekula s njihovom funkcijom, te spoznati kontinuitet staničnih procesa.

Sadržaj predmeta:

Značaj i funkcija kemijskih veza u interakcijama unutar bioloških sustava. Organizacija i kemizam biomembrana. Transport kroz biomembranu. Stanični ciklus i citoskelet. Struktura i funkcija interfazne jezgre: kromosomi, DNA i geni. Replikacija. Transkripcija. Mitoza i mejoza. Endoplazmatski retikulum, ribosomi i biosinteza proteina. Golgijev sustav, lizosomi, peroksisomi, glioksisomi, vakuole. Mitohondriji: ultrastruktura i funkcija. Plastidi i plastidni pigmenti. Ultrastruktura kloroplasta. Molekularna organizacija tilakoidnih membrana: fotosintetski pigmenti, fotosustavi, elektron-transportni lanac. Calvin-ov ciklus. Fotosinteza i evolucija.
U praktikumu će se obraditi eksperimentalne tehnike u istraživanju fotosinteze: kromatografska i spektrofotometrijska analiza fotosintetskih pigmenata, određivanje neto-fotosinteze upotrebom kisikove elektrode, in vivo mjerenje fluorescencije klorofila metodom saturacijskog pulsa.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati povezanost organizacije i funkcije biljnih stanica.
2. Predložiti načine vizualizacije događanja u stanici radi utvrđivanja povezanosti staničnih struktura i njihove funkcije.
3. Kritički procijeniti prednosti i nedostatke nekih suvremenih laboratorijskih tehnika koje se koriste u istraživanju biljnih stanica.
4. Kritički prosuditi metodologiju prikazanu u znanstvenoj literaturi koja dovodi do novih znanstvenih spoznaja o građi i funkciji biljnih stanica.

ECTS bodovi 6
Predavanja 25
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima ili konzultacijama, svim praktikumima i seminarima.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Analiza objavljene publikacije, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave, 9, Praktičan rad
Obvezna literatura:

BUCHANAN, B., GRUISSEM, W., JONES, R. L., 2015: Biochemistry and Molecular Biology of Plants. 2nd ed., American Society of Plant Biologists, Wiley Blackwell.
LEPEDUŠ, H., CESAR, V., 2010: Osnove biljne histologije i anatomije vegetativnih organa. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, Osijek.
ALBERTS, A., JOHNSON, A., LEWIS, J., RAFF, M., ROBERTS, K., WALTER, P., 2007: Molecular biology of the cell. 5th ed. Garland Science, New York – Abingdon.
HELDT, H.–W., 1999: Plant Biochemistry and Molecular Biology. Oxford University Press Inc., New York, Oxford.

Dopunska (preporučena) literatura:

VOJTA, LEA; CARIĆ, DEJANA; CESAR, VERA; ANTUNOVIĆ DUNIĆ, JASENKA; LEPEDUŠ, HRVOJE; KVEDER, MARINA; FULGOSI, HRVOJE. TROL-FNR interaction reveals alternative pathways of electron partitioning in photosynthesis. Scientific reports. 5 (2015):10085, DOi: 10.1038/srep10085.
FULGOSI, H., LEPEDUŠ, H., CESAR, V., LJUBEŠIĆ, N. Differential accumulation of plastid preprotein translocon components during spruce (Picea abies L. Karst.) needle development. Biol. Chem., 386 (2005), 777-783.
CESAR, V., LEPEDUŠ, H., LJUBEŠIĆ, N. Histochemical observations on the needles of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) trees affected by cement dust pollution. Phyton, 44 (2004), 205-217.

LEPEDUŠ, H., CESAR, V., LJUBEŠIĆ, N. Chloroplast ultrastructure and chlorophyll levels in vegetative buds and needles of Norway spruce (Picea abies L. Karst.). Period. Biol.,103 (2001), 61-65.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.