Šifra: 2509
Naziv Predmeta: Molekularna biologija fotosintetskih organizama
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija biljaka
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš

Ustanova nositelja predmeta:

Filozofski fakultet, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti molekularni ustroj fotosintetskog aparata kao i povezanost organizacije struktura i biomolekula s njihovom funkcijom.

Sadržaj predmeta:

Molekularna organizacija tilakoidnih membrana: fotosintetski pigmenti, fotosustavi, lanac transporta elektrona;
Regulacije u procesu fotosinteze;
Regulacija transkripcije jezgrinih gena kloroplastnim signalima;
Unos proteina u kloroplast;
Fotosinteza u stresnim uvjetima: fotoinhibicija, utjecaj temperature, manjak vode, prisustvo soli, teških metala i herbicida.
Evolucija fotosustava.

Vježbe:
Određivanje fotosintetskih pigmenata tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti;
Određivanje neto-fotosinteze upotrebom kisikove elektrode;
Mjerenje fluorescencije klorofila in vivo metodom saturacijskog pulsa;
Izolacija intaktnih kloroplasta;
Lokalizacija kloroplastnih proteina konfokalnim mikroskopom.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati osnovne spoznaje o procesu fotosinteze.
2. Objasniti primjenu nekih od suvremenih laboratorijskih tehnika koje se koriste u istraživanju fotosinteze.
3. Preispitati ulogu procesa fotosinteze u toleranciji stresa kod fotosintetskih organizama.
4. Ovladati suvremenim metodama istraživanja fotosinteze.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 5
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovito polaženje nastave te aktivno sudjelovanje – redovita izrada izvješća o izvedenim vježbama i tumačenje rezultata na temelju znanja stečenih u teorijskoj i praktičnoj nastavi.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit
Obvezna literatura:

BUCHANAN, B., GRUISSEM, W., JONES, R. L., 2015: Biochemistry and Molecular Biology of Plants. 2nd ed., American Society of Plant Biologists, Wiley Blackwell.

Dopunska (preporučena) literatura:

VOJTA, LEA; CARIĆ, DEJANA; CESAR, VERA; ANTUNOVIĆ DUNIĆ, JASENKA; LEPEDUŠ, HRVOJE; KVEDER, MARINA; FULGOSI, HRVOJE. TROL-FNR interaction reveals alternative pathways of electron partitioning in photosynthesis. Scientific reports. 5 (2015):10085, DOi: 10.1038/srep10085.
H. KALAJI et al.: Frequently asked questions about in vivo chlorophyll fluorescence: practical issues. Photosynth. Res. 122 (2014) 121-158.
ŠIMIĆ, DOMAGOJ; LEPEDUŠ, HRVOJE; JURKOVIĆ, VLATKA; ANTUNOVIĆ, JASENKA; CESAR, VERA. Quantitative genetic analysis of chlorophyll a fluorescence parameters in maize in the field environments. Journal of integrative plant biology. 56 (2014), 7; 695-708.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Razgovorom sa studentima te anonimnim anketama. Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.