Sveučilišno vijeće za poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne (doktorske) studije je na 8. rujna 2022. godine prihvatilo pozitivnu ocjenu doktorskog rad naslova „Uloga proteaze ACRC i puta popravka izrezivanjem nukleotida u popravku unakrsnih veza DNA i proteina“, Christine Supina Pavić, mag.mol.biol., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti.
Doktorski rad dostupan je na web stranici studija od 21. prosinca 2022. godine na sljedećem linku (PDF)